Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 06-12-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας, έτους 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2018 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. (Εισηγητικά)

 

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω αναγκαιότητας άμεσης δημοσιονομικής τακτοποίησης και αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2017, λόγω προθεσμιών στη μετακίνηση υπαλλήλων του Δήμου και λόγω προθεσμιών για την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2018 και την εισήγησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση