Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη  28-12-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού» και «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Έργα». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ταχυδρομικά τέλη» και «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» και απόδοση λογαριασμού εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Ι.Κηριμκηρίδη. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Δαλιγκάρο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Μ.Ιωαννίδη. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Χρ.Παραθυρά. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της 2205/98333/16-11-2017 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη δικαιολογητικών των δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή από τους Εκπροσώπους και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2017 και διάθεση πιστώσεων. (Εισηγητικά)

 

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών και λήξης του έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση