Στην Αντιδήμαρχο Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 92 και των παρ. 1 & 2 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, λόγω υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών από την υπηρεσία της (Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας) και επιβάρυνσης του Δήμου με τη μισθοδοσία της, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Παιδείας και Ισότητας των Φύλων, με την 22165/1-9-2021 (ΑΔΑ:6ΦΤΞΩ9Ο-Ν16) ως εξής:old logo

Την εποπτεία των Γραφείων Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού-Αθλητισμού-Νέας Γενιάς καθώς και της Εφαρμογής Προγραμμάτων Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού, και ειδικότερα :

  • Το σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την Παιδεία, τη Δια Βίου Μάθηση και την Ισότητα των Φύλων.