Στον φάκελο "ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ"  μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε αιτήσεις και έντυπα προς κατάθεση στην Υπηρσία Δόμησης του Δήμου Βέροιας

Στον φάκελο "ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΟΙΚΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ" μπορείτε να αναζητήσετε τον αριθμό και το είδος της οικοδομικής αδείας που αναζητείτε με τη χρήση των καταλόγων αδειών που βρίσκονται στη διάθεση της Υ.ΔΟΜ. Δήμου Βέροιας