Κοινοποιούμε την απόφαση επιλογης του καλλιτεχνικού Διευθυντή της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΠΨΗΟΕΖΗ-ΜΘΡ