Ο Δήμος Βέροιας Ν. Ημαθίας θα διεξάγει Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη μια (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ειδικότητας ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέροιας, της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2019 Ανακοίνωσης του Δήμου Βέροιας, μεταξύ δύο αιτούντων λόγω απόλυτης ισοβαθμίας.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 στο Δημαρχείο Βέροιας (Μητροπόλεως 46, Ισόγειο, γραφείο 11, Τμήμα Διοικητικό),

Στην κλήρωση κλήθηκαν για να συμμετέχουν και οι δύο (2) ισοψηφούντες για τη θέση κλάδου ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας, οι οποίοι ισοψήφησαν με 1250 μόρια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ