Ο Δήμος Βέροιας, ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),στο επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) στο επισυναπτόμενο αρχείο της Ανακοίνωσης.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 17-7-2020 έως 27-7-2020.
 

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Συννημένα:

1. Ανακοίνωση
2. Έντυπο Αίτησης
3. Παράρτημα