Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) στο επισυναπτόμενο αρχείο της Ανακοίνωσης.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως 18-8-2020.

    ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
 Υπηρεσία  Έδρα υπηρεσίας  Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
 101  Δήμος Βέροιας  Βέροια  ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 8 μήνες 1

 

Συννημένα:

1. Ανακοίνωση
2. Έντυπο Αίτησης
3. Παράρτημα