Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2005, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Βέροιας ανεξάρτητα από τη Δημοτολογική τους εγγραφή και το τόπο γέννησης τους, υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθ.16 τπθ Ν.Δ.2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων» από τις 11/1/2021 έως και 13/03/2021 (Δευτέρα έως και Παρασκευή από 08:00 έως και 13:00).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2331350547, 50548, 50549, 50614