Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [διάρκειας οκτώ (8) μηνών], συνολικά δύο  (2) άτομα ειδικοτήτων ΠΕ Κτηνιάτρων και ΠΕ Ψυχολόγων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ.59132, Βέροια, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Καλιάνη Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 23313- 50629).

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από 9 Οκτωβρίου 2021 έως και 18 Οκτωβρίου 2021