Πίνακας επανακατάταξης υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 - Ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει τον πίνακα επανακατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021, κατόπιν ενστάσεων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 97/2021 απόφαση του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 110 HP με κωδικό θέσης 101.