ΣΟΧ 4/2021: Πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σύμβουλος Απασχόλησης) για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος (30/9/2023), για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με Παράρτημα ΡΟΜΑ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ», στο Δήμο Βέροιας που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ.59132, Βέροια, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Καλιάνη Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 23313- 50629).

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από 22 Δεκεμβρίου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021.