Η Διεύθυνση Δασών Ημαθίας με έγγραφο-της ανακοίνωσε την «Τροποποίηση της αριθ. 1179/26-02-2021 (ΑΔΑ: 6KXZOR1Y-4YH) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων ΠΕ Ημαθίας, όπως ισχύει, και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Συγκεκριμένα η προθεσμία για υποβολή αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη παρατείνεται έως την Δευτέρα 2/5/2022 για τους κατοίκους Ελλάδας, ενώ για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η Τρίτη 24/5/2022.