ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 25/2022 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ