Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.821/18-02-22 ανακοίνωσης, για την Πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4 ατόμων) ειδικότητας δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και δύο (ΔΕ) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, με σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022»