Γνωστοποιείται ότι  την Τετάρτη  27 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημαρχείο Βέροιας (Μητροπόλεως 46, Ισόγειο, γραφείο 11, Τμήμα Διοικητικό), θα διενεργηθεί από την  Επιτροπή Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης που συγκροτήθηκε με την αριθ.17986/13-4-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΣΦΩ9Ο-75Ρ) απόφασή μας, δημόσια κλήρωση για την κάλυψη μια (1) θέσης προσωπικού ΙΔΟΧ, ειδικότητας  ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (3ωρης απασχόλησης) μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων της αριθ.17722/5-8-2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Βέροιας, λόγω απόλυτης ισοβαθμίας.

    Στην κλήρωση καλούνται να συμμετέχουν εφόσον επιθυμούν, οι ισοβαθμούντες για τη θέση ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (3ωρης απασχόλησης), οι οποίοι ισοβάθμησαν με 45 μόρια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ