Σήμερα, την 27η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Βέροιας, επί της οδού Μητροπόλεως 46, συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης που συγκροτήθηκε με την αριθ.17986/13-4-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΣΦΩ9Ο-75Ρ) απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να καθοριστεί η τελική σειρά κατάταξης στον Πίνακα Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων με σχέση ΙΔΟΧ (θέσεις 3ωρης απασχόλησης),  αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Κινικλή Αντώνιο του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με βαθμό Α’, ως Πρόεδρος

2. Λιλιόπουλο Χρήστο του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, ως μέλος

3. Παλαμούτη Χαριτίνη του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, ως μέλος.

Στη συνεδρίαση ως Γραμματέας της Επιτροπής παρέστη ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Τσαπραντζής Σταύρος του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄.

Η ανωτέρω Επιτροπή Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης, συνεδρίασε προκειμένου να καθοριστεί  με κλήρωση η τελική σειρά κατάταξης στον Πίνακα Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων με σχέση ΙΔΟΧ (θέσεις 3ωρης απασχόλησης) μεταξύ των κάτωθι υποψηφίων, λόγω απόλυτης ισοβαθμίας σε όλα τα δηλωθέντα κριτήρια, με σύνολο μονάδων  45:

  • Κυριακίδου Μαρία
  • Γεροστάθη Βασιλική
  • Γεωργιάδου Παρασκευή
  • Τελκιρίδου Ιφιγένεια
  • Πιπιλιάρη Ελεθερία

    

Οι ανωτέρω υποψήφιες ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά καθώς και με την υπ’ αριθμ. 19402/21-4-2022 σχετική γνωστοποίηση για την διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας, σχετικά με τον τόπο και την ώρα της κλήρωσης, προκειμένου να παραβρεθούν εφόσον το επιθυμούν.

Ενώπιον της Επιτροπής παρευρέθηκαν κατά τη διενέργεια της κλήρωσης οι:

1. Γεωργιάδου Παρασκευή και

2. Τελκιρίδου Ιφιγένεια

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στη διενέργεια της κλήρωσης με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου (χαρτάκια με το ονοματεπώνυμο των ισοβαθμούντων) και η τελική σειρά κατάταξης μεταξύ των προαναφερόμενων υποψηφίων στον ανωτέρω Πίνακα Κατάταξης διαμορφώθηκε ως εξής:   

  1. Πιπιλιάρη Ελευθερία
  2. Γεωργιάδου Παρασκευή
  3. Κυριακίδου Μαρία
  4. Γεροστάθη Βασιλική
  5. Τελκιρίδου Ιφιγένεια

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί, στον χώρο ανακοινώσεων καθώς και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας.

 Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                  1 . ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΙΝΙΚΛΗΣ

                   2 . ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

                   3 . ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ