Πρόσληψη τριών (3) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου για οκτώ μήνες στο Δήμο Βέροιας (ΣΟΧ 1/2022).

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ (8) μηνών), συνολικά τρία (3) άτομα ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βέροιας, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικό, Γραφείο Προσωπικού, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ.59132, Βέροια, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Καλιάνη Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 23313- 50629).

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

από 18 Μαΐου 2022 έως και 27 Μαΐου 2022.