Έχει εκδοθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Το.Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα ορισμού που περιγράφονται στην ενότητα Β της σχετικής Πρόσκλησης.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 20/06/2022, ώρα 12:00.

 Πρόσκληση