ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΩΔΕΙΟΥ, ΧΟΡΟΥ).

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών της όπως το ωδείο, η σχολή χορού, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, προκηρύσσει την πλήρωση δύο θέσεων προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή ανά ενότητα όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται προς την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης στον τοπικό τύπο έως τις : 3/10/2022. Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραστούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής εάν αυτό ζητηθεί από την επιτροπή.