Ανακοίνωση - Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού αιρετού μέλους στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.- Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β΄/07.11.2011 - ΑΔΑ:4577Ι-45Σ)
3.- Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Βέροιας,

Γνωστοποιούμε ότι τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση Διοικητικού (Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Βέροιας θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των δημοτικών συμβούλων Βέροιας, για την ανάδειξη αιρετού μέλους, που θα συγκροτήσει την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.veria.gr).


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΝΙΚΛΗΣ