Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171 A΄) με θέμα «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως αυτός ισχύει σήμερα.
2. Η υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.64450 Απόφαση/12-10-2020 (ΦΕΚ 4484 Β) όπως αυτή ισχύει σήμερα.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας που εγκρίθηκε με την αριθ. 5109/2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1606 Β΄).
4. Την υπ΄ αριθμ. 17046/01-09-2020 απόφαση Δημάρχου Βέροιας με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δήμου» όπως ισχύει σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Από την 13.10.2020 έως 25.10.2020 στην Λαϊκή Αγορά της κοινότητας Βεροίας του Δήμου Βεροίας, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειας τους επιτρέπεται η συμμετοχή αυτών σε ποσοστό 65% ανά κατηγορία πωλητών και με σκοπό την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών που ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα καθώς και την εύρυθμη λειτουργία και την επάρκεια αυτής σε προϊόντα, ως κάτωθι:


Συνημμένο:

- Πίνακας Συμμετεχόντων

 

Αναζήτηση