Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με   την  Διεύθυνση   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   Ημαθίας   (διά   της   Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων) στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και  ευαισθητοποίησης  των μαθητών  και μαθητριών  σε θέματα  Αγωγής Υγείας, προγραμματίζει  μια   σειρά   παρεμβάσεων   με   την   μορφή Βιωματικών Εργαστηρίων, με έμφαση στην ισότητα των φύλων και την πρόληψη της έμφυλης βίας στο σχολικό περιβάλλον και στις συντροφικές σχέσεις. Η   παρέμβαση   θα   πραγματοποιηθεί   σε   όσες   σχολικές   μονάδες   εκδηλώσουν   την επιθυμία   να   συμμετέχουν   σε   αυτήν.   Θα   προηγηθεί   αποστολή   πρόσκλησης ενδιαφέροντος   διά   της   οικείας   Διεύθυνσης   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   προς   τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων και τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Αναλυτικά οι επιμέρους στόχοι που προτείνονται για κάθε επίπεδο παρέμβασης είναι οι εξής:

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ:

Α) έμφυλη βια στο σχολικό περιβάλλον: με στόχο να κατανοούν οι μαθητές/τριες τις διαφορετικές μορφές της έμφυλης βίας, όπως η σωματική, η ψυχολογική και η σεξουαλική κακοποίηση. Η κύρια δραστηριότητα της συνάντησης εστιάζει σε υποθετικά σενάρια έμφυλου εκφοβισμού στο σχολείο. Το να μπορούν να κατονομάσουν τον έμφυλο εκφοβισμό, να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις του και να κατανοήσουν το γιατί συμβαίνει, δίνει στους νέους ανθρώπους τη δύναμη να υπερασπίσουν τον εαυτό τους και τους/τις φίλους/-ες τους αλλά και να αναλογιστούν δικές τους συμπεριφορές ή πράξεις που μπορεί να πλήγωσαν κάποιον/-α άλλο/-η.

 

Β) έμφυλη βία στις συντροφικές σχέσεις: με στόχο να μάθουν πως μοιάζει μια σχέση κακοποίησης να αναγνωρίσουν διάφορες μορφές κακοποίησης, και ιδίως την ψυχολογική κακοποίηση. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, οι νέοι/-ες που συμμετέχουν κινητοποιούνται να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, αν οι ίδιοι/-ες ή οι φίλοι/-ες τους τη βιώνουν στο πλαίσιο μιας συντροφικής σχέσης.

 

Γ) ανάπτυξη και διατήρηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων: να καταστεί ξεκάθαρο πως όλοι συναντούν τη βία στη ζωή με πολλούς τρόπους, να τονιστεί η ευθύνη να σεβόμαστε και να υπερασπιζόμαστε ο ένας τον άλλον. Να ευαισθητοποιήσουμε για τα κλειδιά που οδηγούν στη βία. Να αναπτύξουμε μη βίαιους τρόπους επίλυσης διαφορών και να ξεκινήσουμε συζήτηση για την ύπαρξη της βίας και τους λόγους που την υποκινούν. 

Κατά τη διάρκεια συλλογής και επεξεργασίας υλικού επιλέχθηκαν βιωματικές ασκήσεις από το εγχειρίδιο: «YOUTH4YOUTH», οι οποίες επισυνάπτονται σε ψηφιακή μορφή.  

Για την επιλογή των βιωματικών ασκήσεων από το εν λόγω εγχειρίδιο λήφθηκε υπ’ όψη από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου η ηλικία των μαθητών που αποτελούν την ομάδα στόχου.

Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν τα εξής:

 

Δραστηριότητα 1 (ομάδα στόχου: Α’ Γυμνασίου)

σχετική με την έμφυλη βία στο σχολικό περιβάλλον  σελ. 48 - 49 (YOUTH4YOUTH, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Ενδυνάμωση των Nέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Προσέγγισης)  Διάρκεια: 30΄.

Θα πραγματοποιηθεί η βιωματική άσκηση 2.3 «Ψηφίστε με τα πόδια» σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου.

Στη συνέχεια οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν πιθανούς φραγμούς που εμποδίζουν τους/τις νέους/-ες να αντιταχθούν στην έμφυλη βία και να αναζητήσουν διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης σε περιστατικά έμφυλης βίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

 

 

Δραστηριότητα 2 (ομάδα στόχου: Α’ Λυκείου)

Σχετική με την έμφυλη βία στις συντροφικές σχέσεις  βλ. Σελ.: 57 – 60 (YOUTH4YOUTH, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Ενδυνάμωση των Nέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Προσέγγισης)  Διάρκεια: 35΄.

Θα πραγματοποιηθεί η βιωματική άσκηση 3.1 «Μύθοι και πραγματικότητες για την έμφυλη βία» σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ Λυκείου. Στη συνέχεια οι μαθητές/-ριες να μπορούν να εντοπίζουν και να αποδομούν τους συνηθισμένους μύθους για την έμφυλη βία.

Η   παρέμβαση   θα   αποτελείται   από  ένα  βιωματικό   εργαστήριο   για   κάθε  ομάδα μαθητών (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 25 άτομα), το οποίο θα έχει διάρκεια δύο διδακτικών ωρών. Οι ημερομηνίες  υλοποίησης της  παρέμβασης θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης με   τους   Διευθυντές   των   Σχολικών   Μονάδων,  μέσω   της  αποστολής   σχετικής πρόσκλησης διά της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα βιωματικά εργαστήρια θα υλοποιηθούν από τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βέροιας: από την κα. Τσαπαροπούλου Έφη, ψυχολόγο, την κα. Νατσιοπούλου Χαρούλα, κοινωνική λειτουργό και τη κα. Λυμούση Σταυρούλα, νομική σύμβουλο του Κέντρου. Η δράση μας δεν αφορά διδασκαλία αλλά βιωματική παρέμβαση στους μαθητές της Α’ Γυμνασίου & Α’ Λυκείου παρουσία του υπευθύνου εκπαιδευτικού τάξης.

Το εν λόγω πρόγραμμα δεν προβλέπει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πριν την υλοποίηση του γιατί θα πραγματοποιηθεί απευθείας από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και νομικό σύμβουλο.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Συνημμένα:

Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος