Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 336 / 2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1o 
Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2019.
(Εισηγητικό) (Προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2019)

Θέμα 2o 
Διατύπωση προτάσεων επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2019.

Θέμα 3o
Διατύπωση προτάσεων επί του Κανονισμού για τον καθορισμό  του Ωραρίου και  ημέρας  λειτουργίας της Λαϊκής  Αγοράς  Βέροιας

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 

Ο Πρόεδρος
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης