Ο Δήμος Βέροιας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών ΔΕ Απ. Παύλου, ΔΕ Βεργίνας, ΔΕ Δοβρά και ΔΕ Μακεδονίδος» συνολικού προϋπολογισμού 482.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται 242.000,00€ από ΣΑΤΑ στον ΚΑ 30/7333.015 και 240.000,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον ΚΑ 64/7333.006 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 (παρ.5.4.1) της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε με την υπ΄αριθ. 23/2019 απόφαση ΔΣ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12.07.19 και ώρα 8:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) .

 

Συνημμένα αρχεία: 16750_veroia.pdf