Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Επαναληπτική Φανερή Πλειοδοτική Δημοπρασία, σύμφωνα με την Απόφαση 179/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας «Μη έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για εκποίηση – διάθεση δασικών προϊόντων από τα δημοτικά δάση Καστανιάς, Πολυδένδρου, Τριποτάμου και από δημοτικές εκτάσεις για το έτος 2020 και επανάληψη της Δημοπρασίας».

 

Η Επαναληπτική Δημοπρασία που αφορά την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας, θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, στις 8/7/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι τιμές εκκίνησης της Επαναληπτικής Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για τις παραπάνω συστάδες είναι αυτές της τελευταίας προσφοράς κατά την προηγούμενη Δημοπρασία και επομένως οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στην Επαναληπτική Δημοπρασία, διαμορφώνονται ως εξής:

Δημοτικά δάση Καστανιάς & Τριποτάμου: 18.236,00 €.

Δημοτικό δάσος Πολυδένδρου: 2.580,00 €.

Ακολουθεί το κείμενο της Περιληπτικής Διακήρυξης

Ακολουθεί  το πλήρες κείμενο της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στην Επαναληπτική Δημοπρασία

Αναζήτηση