Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Επαναληπτική Φανερή Πλειοδοτική  Δημοπρασία, σύμφωνα με την Απόφαση 217/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας «Επανάληψη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκποίησης – διάθεσης δασικών προϊόντων υλοτομίας της συστάδας 2α του δημοτικού δάσους Πολυδένδρου, αναπλειστηριασμός των συστάδων 8γ και 10β  του δημοτικού δάσους Καστανιάς,  μέρους του τμήματος 1 του δημοτικού δάσους Τριποτάμου και δημοτικών εκτάσεων στις οποίες θα εντοπιστούν νεκρά και επικίνδυνα δένδρα, λόγω έλλειψης πλειοδοτών στις δημοπρασίες της 8ης και 15ης  Ιουλίου 2020».

Η Επαναληπτική Δημοπρασία που αφορά την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας, θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, στις 22/7/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα της Λεπτομερούς Διακήρυξης θα επιδίδονται στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Μητροπόλεως 55, 4ος όροφος και στο τηλέφωνο 23313 -50530/50595 (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Το παρόν όπως και η αναλυτική διακήρυξη είναι αναρτημένα, στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας ( www.veria.gr ).

Ακολουθεί το κείμενο της Περιληπτικής Διακήρυξης

Ακολουθεί το κείμενο της Λεπτομερούς Διακύρυξης