Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο: «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας», εκτιμώμενης αξίας 89.900,00 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV υπηρεσίας: 79413000-2, 79961100-9, 92111220-0, 72400000-4, 72200000-7. Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του Δήμου και των τοπικών επιχειρήσεων με ψηφιακά μέσα.

Συνημμένα:

1. ΜΕΛΕΤΗ
2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
5. ΤΕΥΔ