Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την μελέτη: «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» προϋπολογισμού 56,513.24 € με ΦΠΑ. ( Χρηματοδότηση: από ΣΑΤΑ στον Κ.Α. 30.7411.004 )

Οι συμμετέχοντες θα είναι οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών κατά τάξεις και κατηγορίες που αναφέρονται στην Προκήρυξη και συγκεκριμένα:
Α’ τάξης και άνω κατηγορίας (16) Μελέτες Τοπογραφίας
A’ τάξης και άνω κατηγορίας (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες
A’ τάξης και άνω κατηγορίας (20) Γεωλογικές μελέτες
A’ τάξης και άνω κατηγορίας (08) Στατικές μελέτες
A’ τάξης και άνω κατηγορίας (07) Ειδικές Αρχαιολογικές μελέτες
A’ τάξης και άνω κατηγορίας (09) Η/Μ μελέτες

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός