Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου» προϋπολογισμού  235.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α).

Tα σχέδια του έργου βρίσκονται ανηρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ.συστήματος 92230

Συνημμένα αρχεία

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5.ΕΣΥ

6.ΓΣΥ

7.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ

8.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ

9.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

10.e-ΤΕΥΔ

11.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

τα σχέδια του έργου βρίσκονται ανηρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ.συστήματος 92230