Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» προϋπολογισμού 207.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Πρασίνου και Οδοποιίας και Υδραυλικών και Η/Μ Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45233128-2, Κωδικός NUTS: EL 521

Σημείωση ότι τα σχέδια βρίσκονται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αρ. συστήματος 92750