Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» προϋπολογισμού 630.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικών και ΗΜ

Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45321000-3, 45331000-6, Κωδικός NUTS: EL 521

Τα σχέδια του έργου βρίσκονται ανηρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 94993