Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι την 15 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης) στο Δήμο Βέροιας, θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο δημοπρασία Δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011467441 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας».

Το έργο «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας», συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικά και β) Ηλεκτρομηχανολογικά
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 92/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, ανέρχεται στο ποσό των 1.354.838,71€ ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.680.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Τα σχεδια βρίσκονται στο ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 175698