Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Τριποτάμου, η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας για το έτος 2021. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 14/4/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με βάση την 17/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Η φανερή πλειοδοτική δημοπρασία – αξιοποίηση προσφορών για εκποίηση - διάθεση δασικών προϊόντων από τα δημοτικά δάση Καστανιάς (συστάδες 7α και 11β), Τριποτάμου (5 Ha τμ. 1) και από δημοτικές εκτάσεις για το έτος 2021, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που εγκρίθηκαν με την 62/2021, απόφαση της Οικ. Επιτροπής.

Επισυνάπτονται:

· Λεπτομερής Διακήρυξη

· Περιληπτική Διακήρυξη