Προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Αναβάθμιση Δικτυού δομημένης καλωδίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Βέροιας με προμήθεια συνοδού παθητικού εξοπλισμού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Μητροπόλεως 46) στο Γραφείο Προμηθειών (γραφείο 2), από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή διαγωνισμού.

Η προμήθεια προορίζεται για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, καθώς και τους όρους που καθορίσθηκαν με την υπ΄αρίθμ. 491/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.