«Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας» CPV: 45213270

Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι την 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης) στο Δήμο Βέροιας, θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο δημοπρασία Δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας».

Το έργο «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας», συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά και β) Ηλεκτρομηχανολογικά

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας», με βάση τη μελέτη που εγκρίθηκε με την 150/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, ανέρχεται στο ποσό των 357.716,19€ ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 443.568,08 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αριθμό 181110 Η λήξη της υποβολής των προσφορών είναι η ημέρα Τρίτη 15/06/21 και η ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών είναι η 10:00πμ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφορών και την Τρίτη 22 /06/21 ώρα 08:00.π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Τα σχεδια βρίσκονται στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ.συστήματος 181110