Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση τμήματος του με αρ. 1255  αγροτεμάχιου οριστικής Διανομής 1942 & 1957 , εμβαδού Ε=444,13 τ.μ.αγροκτήματος Τριλόφου .  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 17/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους  όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 382/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Βέροιας, και ώρα:  11:00 – 12:00.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό  των 1.332,39  € .

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 8 της Λεπτομερούς διακήρυξης.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα δημοσιευθεί  σε μια ημερήσια  εφημερίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και στον πίνακα ανακοινώσεων του τοπικού Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Τριλόφου .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7 και 5 , 3ος όροφος και στa τηλέφωνα  2331350621 και 2331350578  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.