Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσία διαχείρισης αμιάντου» προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 7.440,00 € (με ΦΠΑ 24%) και σας καλεί να καταθέσετε σχετική προσφορά, (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.