Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την μελέτη: «Μελέτη Βιοκλιματικού - πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας», προϋπολογισμού 74.394,71€ με ΦΠΑ.
Οι συμμετέχοντες θα είναι οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών κατά τάξεις και κατηγορίες που αναφέρονται στην Προκήρυξη και συγκεκριμένα:
Γ’ τάξης και άνω κατηγορίας (7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Α’ τάξης και άνω κατηγορίας (9) Ηλεκτρολογικές Μελέτες