Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» προϋπολογισμού 250.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών τάξης Α2 και άνω ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οδοποιίας Α2 ή αναβαθμισμένης Α1 και άνω, σε συνδυασμό με επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών Α2 ή αναβαθμισμένης Α1 και άνω.