Ο Δήμαρχος Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ΄ αρ. 31 καταστήματος (Β΄Στάθμη) εμβαδού Ε=16,10 τ.μ. στη Δημοτική Αγορά Βέροιας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 22 Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 252/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας και ώρα: 10:00 –11:00.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 72,45€.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 6
της Λεπτομερούς διακήρυξης.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) χρόνια.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες και μία
εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν στην
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Βέροιας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα
Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και
στα τηλ. 2331350611-621-589 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συννημένα:

Περιληπτική Διακήρυξη

Λεπτομερής Διακήρυξη