Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του με αρ. 499 αγροτεμάχιου οριστικής Διανομής 1943-1955, εμβαδού Ε=5.000 τ.μ. της Τ.Κ. Βεργίνας για είκοσι (20) χρόνια. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή , στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 479/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βέροιας, και ώρα: 10:00 – 11:00.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 30,00 €/στρέμμα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 6 της Λεπτομερούς διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και στο κατάστημα της Τ.Κ. Βεργίνας . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και στα τηλ. 2331350611 - 621 - 589 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συννημένα

Λεπτομερής Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης