Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 23-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης κατά πλήρη κυριότητα τμήματος του υπ’ αριθ. 1082 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑμΕΑ Ν.Ημαθίας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 110/2011απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέροιας και σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας» και β) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 708/2019 απόφασης του Δ.Σ. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 112/2011απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέροιας και σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας» και β) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 709/2019 απόφασης του Δ.Σ. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση ή μη α) καταβολής και β) καθορισμός του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 578/2017 απόφασης του Δ.Σ., β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τη λειτουργία της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη συμπληρωματικής επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες-θέρμανση (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη α) επιβολής 1) ετήσιας αποζημίωσης χρήσης σε πλειοδότη λόγω μη προσέλευσης υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης ή 2) τέλους χρήσης αυθαίρετης έκτασης και β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη α) πρόωρης λύσης της μίσθωσης του υπ’ αριθ. 986 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Τριλόφου, β) επιστροφής της εγγυητικής επιστολής και γ) διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης α) του υπ’ αριθ. 167 αγροτεμαχίου του οικισμού Ταγαροχωρίου και β) χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαροχωρίου στην Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.ΕΦ.Ε.Δ.) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονόπτωση και παγετό. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την απομάκρυνση πληθυσμού σε περίπτωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), ειδών παντοπωλείου και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 365/2016 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων του έργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Διοικούσα Επιτροπή ΤοΠΦΥ Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησής της (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση Νεκροταφείου Κουμαριάς» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 730/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) εκτέλεσης των ενταγμένων έργων/εργασιών και β) αποπληρωμής των παρόχων/προμηθευτών, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β΄Φάση. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Επί αιτήματος του Δημοσίου ΙΕΚ Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη (Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ