Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 266 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν.4555/2018, των άρθρων 159 έως 162 του ν.3463/2006, του άρθρου 208 του ν.3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 191 του ν.4555/2018 και του άρθρου 77 του ν.4172/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του ν.4555/2018 και το άρθρο 12 του ν.4623/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20-1-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: 
Έγκριση ή μη τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.  (Εισηγητικό (Εισηγητικό (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Ψήφιση ή μη α) Προϋπολογισμού και β) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2020 (Εισηγητικό) (Εισηγητικό) (Εισηγητικό) (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ