Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και των με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 και 20930/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπ.Εσωτερικών, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 21-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

ΘΕΜΑ
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Βέροιας.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος άμεσα στην πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εποχιακές ανάγκες για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας κατά τους θερινούς μήνες.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ