Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στις 13-8-2020 ημέρα Πέμπτη από 09:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

ΘΕΜΑ
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι υπάρχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης της πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2020 που αφορά το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να ψηφίσουν μόνο για την Ζ΄ παράγραφο της υπ’ αριθ. 244/2020 απόφασης της Ο.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ