Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 266 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν.4555/2018, των άρθρων 159 έως 162 του ν.3463/2006, του άρθρου 208 του ν.3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 191 του ν.4555/2018, του άρθρου 77 του ν.4172/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του ν.4555/2018 και το άρθρο 12 του ν.4623/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στις 17-3-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
ΘΕΜΑ 2ο : Ψήφιση ή μη α) Προϋπολογισμού και β) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2021


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Συνημμένα

Εισηγητικά θέματα 3ου ΔΣ 2021