Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 29-3-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού και των τριών σημαντικότερων καθέτων αξόνων της.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης α) του υπογείου χώρου στάθμευσης της Δημοτικής Αγοράς και β) του υπαιθρίου χώρου στάθμευσης επί των οδών Θερμοπυλών και Δημοσθένους

ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 148 αγροτεμαχίου του οικισμού Λαζοχωρίου

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1246 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κτιρίου με την ονομασία ΟΛΓΑΝΟΣ στην Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ».

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη α) υλοποίησης προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς, β) φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Α΄ κατανομή έτους 2021).

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας»

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 79/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων απολύμανσης και καθαριότητας οικονομικά αδύναμου δημότη

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 317/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 318/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων απολύμανσης και καθαριότητας οικονομικά αδύναμου δημότη

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 373/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμης δημότισσας

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 374/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμης δημότισσας

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Συνημμένα

Εισηγητικά θέματα 4ου ΔΣ 2021