Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε ειδική τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 22-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

ΘΕΜΑ:
Έγκριση ή μη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βέροιας, διαχειριστικής περιόδου 2017. (Εισηγητικό)

(Περίληψη)

(Ισολογισμός)

(Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής)

(Γενικά)

(Προσάρτημα Ισολογισμού)

       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ