Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 09-08-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ επί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Ακροπόλεως (Γέφυρα Αφών Κούσιου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ


Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.